Inhoud: 0 producten

Getoonde prijzen zijn excl. 21% BTW

Veelgestende vragen

Dagelijks worden wij bendaderd voor algemene en specieke vragen over bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.In deze pagina worden de meest gestelde vragen weergegeven:

Wat is een persoonlijke beschermingsmiddel (PBM) ?

Dit is een uitrustingsstuk of middel dat bestemd is om door 1 persoon te worden gedragen ofvastgehouden als bescherming tegen 1 of meer gevaren, die een bedreiging zijn voor de gezondheid en veiligheid (89/686 EEG Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).

Wat is CE ?

CE is geen keurmerk maar een markering. CE betekent Conformité Européenne en dat wil zeggen dat de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid verklaart dat het product voldoet aan de eisen uit een Europese richtlijn aan de hand van een verklaring van overeenstemming.CE is in het leven geroepen om handelsbelemmeringen tegen te gaan.

Wat is de richtlijn voor PBM en wat houdt dit in ?

Een PBM moet aan de vereisten voldoen van de Europese richtlijn 89/686 EEG. Deze richtlijn legt fundamentele veiligheidvereisten vast waaraan persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen.

Wat is een norm ?

Een norm is een technische uitwerking van de fundamentele eigenschappen uit de Europese richtlijn. Normen geven onder andere nadere informatie over specifieke technische eisen, prestaties en beschermingsniveaus van het desbetreffende beschermingsmiddel.

Hoe ontstaat een norm ?

Indien minimaal 4 landen een voorstel steunen wordt een projectgroep opgericht die het normontwerp verder uitwerkt volgens de EN regels (Europa) of de ISO regels (wereld). Het ontwerp wordt vervolgens eerst in een beperkte commissie behandeld om uiteindelijk ter stemming aan de nationale norminstituten ( NEN, NBN, DIN, BSI, etc..) aangeboden.Wordt de norm met meerderheid van stemmen goedgekeurd, dienen de individuele landen binnen de 6 maanden de norm als nationale uit te geven.

Wat is een technisch fabricage dossier ?

Een technisch fabricage dossier is een dossier wat de fabrikant verplicht moet maken.In dit dossier staat alle elementen om te bewijzen dat de fabrikant voldoet aan de fundamentele veiligheidsvereisten uit de richtlijn.Dit dossier moet 10 jaar na beëindiging van de productie nog bewaard worden en moet op verzoek van de toezichthoudende overheid worden voorgelegd.

Wat is een Notified Body ?

Dit is een rechtspersoon, aangewezen door de individuele Europese lidstaten, dat zich bezig houdt met normalisatie, regelgeving, overleg collega Notified Bodies. Een Notified body geeft (afhankelijk in welke categorie de PBM valt) een CE certificaat af aan de fabrikant. Daartoe dient de fabrikant een aanvraag in bij het Notified Body en laat het verplichte technisch fabricage dossier toetsen. Wanneer het dossier aan de richtlijn en eventueel geharmoniseerde normen voldoet, verstrekt het Notified Body een certificaat uit.

Categorie indeling ?

Een persoonlijk beschermingsmiddel valt altijd in een bepaalde categorie, afhankelijk vande grootte van het risico waartegen het bescherming biedt.

Categorie 1

Bescherming tegen een laag risico met een eenvoudig ontwerp. De fabrikant is verplicht een technisch fabricage dossier te maken, en mag CE aan zijn artikel aanbrengen zonder tussenkomst van een Notified Body.

Categorie 2

Bescherming tegen een matig risico. Een Notified Body moet het technisch fabricage dossier toetsen en zal aan de hand van het resultaat een certificaat verstrekken.

Categorie 3

Bescherming tegen een hoog risico, met dodelijke afloop of blijvend letsel. Een Notified Body moet het technisch fabricage dossier toetsen en zal aan de hand van het resultaat een certificaat verstrekken. Tevens is er een jaarlijkse opvolgingscontroledoor het Notified Body. Hierbij mag de fabrikant kiezen uit twee opties; het late nafnemen van stalen uit de productie voor testen of een audit van het kwaliteitssysteem.

Wat staat er in de verklaring van overeenstemming ?

De fabrikant verklaart hierin dat hij voldoet aan de fundamentele vereisten uit de Europese richtlijn. Tevens verklaart hij dat het artikel dat hij verstrekt identiek is aan het artikel omschreven in het technisch fabricage dossier.

Wat is het belang van een gebruiksinctructie ?

Bij elke PBM moet een gebruiksinstructie zitten, deze moet aan het PBM vastzitten, danwel in de verpakking zitten.Deze gebruiksinstructie geeft nadere informatie over het PBM. Hierin staat vermeld wat de toepassingsgebieden zijn, hoe het gebruik moet worden en hoe het onderhoud moet geschiedden.